Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2009 14:06 275/2008 Zarządzenie nr 275 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008 w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
02.01.2009 14:02 274/2008 Zarządzenie nr 274 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
15.12.2008 14:49 273/2008 Zarządzenie 273 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2009 r.
15.12.2008 14:46 272/2008 Zarządzenie nr 272/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie : zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r., w Ustroniu w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13 i 2938/46.
15.12.2008 14:42 271/2008 Zarządzenie nr 271 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r.
15.12.2008 14:38 270/2008 Zarządzenie nr 270 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
15.12.2008 14:35 269/2008 Zarządzenie nr 269 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności obiektów budowlanych
15.12.2008 14:28 268/2008 Zarządzenie nr 268/ 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2009r.
15.12.2008 14:25 267/2008 Zarządzenie nr 267 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
10.12.2008 09:20 266/2008 Zarządzenie nr 266 /2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna