Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2022 13:21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji o średnicy 200 mm do rowu, na działce nr 248 obręb Nierodzim przy ul. Chałupniczej, korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej wprowadzanie, projektowanym wylotem, do urządzenia wodnego - rowu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Chałupniczej w Ustroniu.
26.07.2022 11:26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie wód w ramach usługi wodnej, polegającej na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych istniejącą studnią SK-1 zlokalizowaną na działce nr 197/7 obręb Ustroń
07.07.2022 11:35 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynek mieszkalny, wielorodzinny z parkingiem naziemnym oraz podziemnym z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną"
01.07.2022 14:09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej służącej do wprowadzania do ziemi oczyszczonych, w biologicznej oczyszczalni, ścieków bytowych pochodzących z dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanych na działce nr 4003/6 obręb Ustroń
28.06.2022 13:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, obejmującej prowadzenie nad rzeką Małą Wisła w jej km 80+950 i km 80+892 napowietrznej linii zjazdowej (tyrolki) w miejscowości Ustroń
27.06.2022 10:50 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej"
21.06.2022 13:37 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie wód w ramach usług wodnych - pobór wód powierzchniowych z potoku Poniwiec w km 1+164 poprzez istniejące ujęcie zlokalizowane na działce nr 2052/21 obręb 0004 Ustroń, powiat cieszyński, województwo śląskie.
01.06.2022 10:38 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
26.05.2022 11:34 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.
19.05.2022 10:45 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: 1. Urządzenia wodnego - tj. wylotu do potoku Jaszowiec na działce nr 5055/10 obręb Ustroń, 2. Przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego odcinka rowu poprzez jego pogłębienie i umocnienie na odcinku 5m, na działkach o numerach 2567/28 i 5074 obręb Ustroń, 3. Korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z odwodnienia ul. Wczasowej wraz z terenami sąsiadującymi w miejscowości Ustroń do powierzchniowych wód płynących tj. potoku Jaszowiec, za pośrednictwem projektowanego wylotu.

1 2 3 4 5 6 następna