Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2023 12:44 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu - stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 17, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy drobiu w Goleszowie przy ul. Ławki 20
22.09.2023 12:31 Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2023 r.
24.08.2023 12:55 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód tj. na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierajacych substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z działanosci Sanatorium Uzdrowiskowego Malwa Sp. z o.o. zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Szpitalnej 45, do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Wodociągów Zieli Cieszyńskiej Spółka z o.o., ul. Myśliwska10, 43-450 Ustroń
18.07.2023 15:06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych ora z połaci dachowych CSR Park Poniwiec w Ustroniu przy ul. Lipowej za pomocą zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej istniejącymi wylotami brzegowymi W1i W2 do rowu przy ul. lipowej zlokalizowanych na terenach działek nr 1885/3 oraz 1885/4 obręb Ustroń - wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z terenów utwardzonych podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych
17.07.2023 11:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wisła o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustroń/Wisła tj. etap I - odcinek drogi wojewódzkiej od obwodnicy Ustronia do nowego mostu w Wiśle Obłaziec"
26.06.2023 13:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej wprowadzanie istniejących wylotem W-1 do wód powierzchniowych rzeki Bładnicy w km.7+900, mieszaniny oczyszczonych scieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu istniejących i projektowanych obiektów przy ul. Katowickiej w Ustroniu; udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wykonanie na nieruchomości powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związnych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej
14.06.2023 14:54 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu, ścieków przemysłowych, zawierajacych substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Fermy Bydła Mlecznego zlokalizowanej w Puńcowie Drobiszówce.
07.06.2023 11:33 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zakres wniosku obejmuje: Usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych cieku Bładniczka poprzez doprowadzalnik dla potrzeb funkcjonowania stawu zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 381/49 obręb Nierodzim. Usługę wodną polegajacą na odprowadzeniu wód z w/w stawu do wód powierzchniowych cieku Bładniczka za pośrednictwem odprowadzalnika.
25.05.2023 13:18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. studni głębinowej SW-1, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2687/52 obręb Ustroń
12.04.2023 10:07 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 4 maja 2022 r., znak GL.ZUZ.2.4210.886.2021.EN, w której udzielono Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w ustroniu, ul. Myśliwska 10, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni B-5 bis, zlokalizowanej na działce nr 2946/11 obręb Ustroń i studni B-6 bis, zlokalizowanej na działce nr 2946/10 obręb Ustroń oraz korzystanie z wód w ramach usług wodnych tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęciem awaryjnym obejmującym studnie B-5 i B-6 bis zlokalizowanym na działkach o numerach 2946/11 i 2946/10 obręb Ustroń

1 2 3 4 5 6 następna