Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2012 13:02 XIX/217/2012 UCHWAŁA NR XIX/217/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
30.04.2012 13:01 XIX/216/2012 UCHWAŁA NR XIX/216/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012 r.
30.04.2012 12:59 XIX/215/2012 UCHWAŁA NR XIX/215/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
30.04.2012 12:57 XIX/214/2012 UCHWAŁA NR XIX/214/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.
30.04.2012 12:57 XIX/213/2012 UCHWAŁA NR XIX/213/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2011 rok.
05.04.2012 08:09 XVIII/212/2012 UCHWAŁA NR XVIII/212/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2012 roku
05.04.2012 08:08 XVIII/211/2012 UCHWAŁA NR XVIII/211/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń
05.04.2012 08:07 XVIII/210/2012 UCHWAŁA NR XVIII/210/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
05.04.2012 08:06 XVIII/209/2012 UCHWAŁA NR XVIII/209/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ustroń
05.04.2012 08:06 XVIII/208/2012 UCHWAŁA NR XVIII/208/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Ustroń Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna