Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2014 10:59 247/2014 Zarządzenie nr 247/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
28.10.2014 10:56 246/2014 Zarządzenie nr 246/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
28.10.2014 10:53 245/2014 Zarządzenie nr 245/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2015
28.10.2014 10:49 244/2014 Zarządzenie nr 244/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
28.10.2014 10:44 243/2014 Zarządzenie nr 243/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
28.10.2014 10:42 242/2014 Zarządzenie nr 242/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
28.10.2014 10:37 241/2014 Zarządzenie nr 241/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2015 roku
28.10.2014 10:35 240/2014 Zarządzenie nr 240/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2015 roku
28.10.2014 10:33 239/2014 Zarządzenie nr 239/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
28.10.2014 10:28 238/2014 Zarządzenie nr 238/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna