Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2011 14:24 III/26/10 Uchwała NR III/26/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży oraz zasad przyznawania diet przewodniczącym zarządów osiedli lub ich zastępcom
14.01.2011 14:20 III/25/10 Uchwała NR III/25/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i określenia zakresu ich działania
14.01.2011 14:19 III/24/10 Uchwała NR III/24/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 r
14.01.2011 14:17 III/23/10 Uchwała NR III/23/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014
14.01.2011 14:00 III/22/10 Uchwała NR III/22/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2011
14.01.2011 13:52 III/21/10 Uchwała NR III/21/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
14.01.2011 13:50 III/20/10 Uchwała NR III/20/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2011 r.
14.01.2011 13:41 III/19/10 Uchwała NR III/19/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
14.01.2011 13:39 III/18/10 Uchwała NR III/18/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
14.01.2011 13:38 III/17/10 Uchwała NR III/17/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń

1 2 3 następna