Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2023 14:19 Zarzędzenie nr 164/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 maja 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsulatcji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
27.04.2023 07:49 Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa w opłacie uzdrowiskowej .
22.03.2023 15:39 Zarządzenie NR 97/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
15.03.2023 15:27 Zarządzenie NR 80/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
08.03.2023 13:10 Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń
03.03.2023 14:35 Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
03.03.2023 14:25 Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 marca 2023r. w spraiwe przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa w opłacie uzdrowiskowej .
01.03.2023 14:22 58/2023 Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
16.02.2023 12:03 Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr III/43/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r.
08.02.2023 15:52 Zarządzenie NR 35/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1 2 3 4 5 6 następna