Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2021 10:13 375/2021 Zarządzenie nr 375/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
09.11.2021 09:55 374/2021 Zarządzenie nr 374/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
05.11.2021 12:53 372/2021 Zarządzenie nr 372/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
02.11.2021 11:39 368/2021 Zarządzenie nr 368/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
02.11.2021 11:04 369/2021 Zarządzenie nr 369/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
12.10.2021 12:29 Zarządzenie nr 326/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
11.10.2021 14:26 329/2021 Zarządzenie nr 329/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.09.2021 12:11 315/2021 Zarządzenie nr 315/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 r."
22.09.2021 13:32 295/2021 Zarządzenie nr 295/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2022 roku
22.09.2021 13:29 293/2021 Zarządzenie nr 293/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna