Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2019 08:57 282/2019 Zarządzenie nr 282/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
01.10.2019 08:38 281/2019 Zarządzenie nr 281/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020
26.09.2019 12:37 280/2019 Zarządzenie nr 280/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
26.09.2019 12:29 279/2019 Zarządzenie nr 279/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
26.09.2019 12:25 278/2019 Zarządzenie nr 278/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze przetargu
26.09.2019 12:19 277/2019 Zarządzenie nr 277/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
26.09.2019 12:12 276/2019 Zarządzenie nr 276/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
26.09.2019 12:09 275/2019 Zarządzenie nr 275/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
26.09.2019 12:04 274/2019 Zarządzenie nr 274/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
26.09.2019 12:00 273/2019 Zarządzenie nr 273/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna