Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 13:20 L/544/2014 UCHWAŁA NR L/544/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
06.11.2014 13:14 L/543/2014 UCHWAŁA NR L/543/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
06.11.2014 13:07 L/542/2014 UCHWAŁA NR L/542/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
06.11.2014 13:06 L/541/2014 UCHWAŁA NR L/541/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
06.11.2014 13:03 L/540/2014 UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
06.11.2014 13:02 L/539/2014 UCHWAŁA NR L/539/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
06.11.2014 13:01 L/538/2014 UCHWAŁA NR L/538/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
06.11.2014 12:52 L/537/2014 UCHWAŁA NR L/537/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2015 roku
06.11.2014 12:51 L/536/2014 UCHWAŁA NR L/536/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2015 roku
06.11.2014 12:50 L/535/2014 UCHWAŁA NR L/535/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna