Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2015 10:39 402/2015 Zarządzenie nr 402/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wyskokości opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
21.12.2015 10:29 401/2015 Zarządzenie nr 401/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2015 w zakresie dotacji
21.12.2015 10:25 400/2015 Zarządzenie nr 400/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2015
21.12.2015 10:23 399/2015 Zarządzenie nr 399/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
21.12.2015 10:20 398/2015 Zarządzenie nr 398/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
21.12.2015 10:17 397/2015 Zarządzenie nr 397/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
17.12.2015 10:33 396/2015 Zarządzenie nr 396/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
17.12.2015 10:26 395/2015 Zarządzenie nr 395/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 377/2015 r. Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XI/122/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
17.12.2015 10:22 394/2015 Zarządzenie nr 394/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
17.12.2015 10:20 393/2015 Zarządzenie nr 393/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna