Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2015 14:09 382/2015 Zarządzenie nr 382/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
01.12.2015 14:07 381/2015 Zarządzenie nr 381/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2015/2016
01.12.2015 14:05 380/2015 Zarządzenie nr 380/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pod nazwą "Miasto Ustroń latem i jesienią"
01.12.2015 14:02 379/2015 Zarządzenie nr 379/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń
01.12.2015 13:57 378/2015 Zarządzenie nr 378/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2015
27.11.2015 08:16 377/2015 Zarządzenie nr 377/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XI/122/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
26.11.2015 11:02 376/2015 Zarządzenie nr 376/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020
26.11.2015 10:57 375/2015 Zarządzenie nr 375/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wniosków z przprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020
26.11.2015 10:53 374/2015 Zarządzenie nr 374/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2016-2018
26.11.2015 10:50 373/2015 Zarządzenie nr 373/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Ustroń na lata 2016-2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna