Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2023 14:30 Zarządzenie nr 313/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2023r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustroń określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
19.05.2023 14:22 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 r.
19.05.2023 14:21 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2022 rok
19.05.2023 14:19 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r.
19.05.2023 14:18 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2021 rok
19.05.2023 14:16 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r.
19.05.2023 14:14 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2020
16.02.2023 12:03 Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr III/43/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r.
09.03.2022 14:33 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)
22.05.2015 10:11 Struktura organizacyjna

1 2 następna