Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2023 14:30 Zarządzenie nr 313/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2023r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustroń określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
16.02.2023 12:03 Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr III/43/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r.
01.02.2023 10:35 Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r.
05.11.2015 09:42 Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020