Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2016 13:55 351/2016 Zarządzenie nr 351/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
05.12.2016 13:53 350/2016 Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
05.12.2016 13:49 349/2016 Zarządzenie nr 349/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
05.12.2016 13:45 348/2016 Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
05.12.2016 13:40 347/2016 Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
05.12.2016 13:36 346/2016 Zarządzenie nr 346/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Ustroń
05.12.2016 13:28 345/2016 Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
29.11.2016 09:53 344/2016 Zarządzenie nr 344/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w palcówkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017
29.11.2016 09:48 343/2016 Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
29.11.2016 09:43 342/2016 Zarządzenie nr 342/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna