Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2016 09:17 331/2016 Zarządzenie nr 331/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na trerenie Miasta Ustroń
21.11.2016 09:11 330/2016 Zarządzenie nr 330/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
21.11.2016 09:08 329/2016 Zarządzenie nr 329/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.11.2016 09:05 328/2016 Zarządzenie nr 328/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
21.11.2016 09:02 327/2016 Zarządzenie nr 327/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
21.11.2016 08:59 326/2016 Zarządzenie nr 326/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
21.11.2016 08:50 325/2016 Zarządzenie nr 325/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
21.11.2016 07:53 324/2016 Zarządzenie nr 324/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2017
21.11.2016 07:43 323/2016 Zarządzenie nr 323/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
16.11.2016 08:15 322/2016 Zarządzenie nr 322/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w palcówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna