Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2016 08:13 321/2016 Zarządzenie nr 321/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
16.11.2016 08:07 320/2016 Zarządzenie nr 320/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
16.11.2016 08:01 319/2016 Zarządzenie nr 319/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
16.11.2016 07:57 318/2016 Zarządzenie nr 318/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
16.11.2016 07:53 317/2016 Zarządzenie nr 317/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej
16.11.2016 07:51 316/2016 Zarządzenie nr 316/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
16.11.2016 07:49 315/2016 Zarządzenie nr 315/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
16.11.2016 07:47 314/2016 Zarządzenie nr 314/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
16.11.2016 07:42 313/2016 Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
16.11.2016 07:36 312/2016 Zarządzenie nr 312/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna