Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2016 11:31 XXIII/261/2016 UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
02.12.2016 11:30 XXIII/260/2016 UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń
02.12.2016 11:29 XXIII/259/2016 UCHWAŁA NR XXIII/259/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
02.12.2016 11:28 XXIII/258/2016 UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za udostępniony pokarm dla ptaków
02.12.2016 11:27 XXIII/257/2016 UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
02.12.2016 11:26 XXIII/256/2016 UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.12.2016 11:25 XXIII/255/2016 UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
02.12.2016 11:23 XXIII/254/2016 UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej
02.12.2016 11:21 XXIII/253/2016 UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
02.12.2016 11:20 XXIII/252/2016 UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna