Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2023 15:14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Kamieniec projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej na dziąłkach o nr ew. 359/144 oraz 359/67 obręb Lipowiec, 2. Wykonanie robót w wodach, tj. wykonanie umocnień dna i skarp potoku w rejonie projektowanego przekroczenia na działkach o nr. ew. 359/144 oraz 359/67 obręb Lipowiec
31.10.2023 13:26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Ustrońskiego kanalizacji sanitarnej w rurach osłonowych pod dnem cieku na działce o numerze ew. 737/10 obręb Ustroń
12.10.2023 15:16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego WB o średnicy fi 200 mm do rowu odwadniającego w km 0+680 zlewni rzeki "Wisły", usytuowanego na działce o nr ew. 2954/6 obręb Ustroń oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie projektowanym wylotem brzegowym WB o średnicy fi 200 mm do rowu odwadniającego w km 0+680 zlewni rzeki "Wisły" w Ustroniu, wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni dachowej oraz terenów utwardzonych w obrębie zespołu pięciu budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 2951/17 i 2956/1 obręb Ustroń przy ul. Solidarności
04.10.2023 08:43 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Ustroń pozwolenia wodnoprawnego.
28.09.2023 12:44 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu - stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 17, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy drobiu w Goleszowie przy ul. Ławki 20
22.09.2023 12:31 Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2023 r.
24.08.2023 12:55 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód tj. na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierajacych substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z działanosci Sanatorium Uzdrowiskowego Malwa Sp. z o.o. zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Szpitalnej 45, do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Wodociągów Zieli Cieszyńskiej Spółka z o.o., ul. Myśliwska10, 43-450 Ustroń
18.07.2023 15:06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych ora z połaci dachowych CSR Park Poniwiec w Ustroniu przy ul. Lipowej za pomocą zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej istniejącymi wylotami brzegowymi W1i W2 do rowu przy ul. lipowej zlokalizowanych na terenach działek nr 1885/3 oraz 1885/4 obręb Ustroń - wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z terenów utwardzonych podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych
17.07.2023 11:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wisła o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustroń/Wisła tj. etap I - odcinek drogi wojewódzkiej od obwodnicy Ustronia do nowego mostu w Wiśle Obłaziec"
26.06.2023 13:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej wprowadzanie istniejących wylotem W-1 do wód powierzchniowych rzeki Bładnicy w km.7+900, mieszaniny oczyszczonych scieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu istniejących i projektowanych obiektów przy ul. Katowickiej w Ustroniu; udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wykonanie na nieruchomości powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związnych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

1 2 3 4 5 6 następna