Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 13:25 L/548/2014 UCHWAŁA NR L/548/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
06.11.2014 13:24 L/547/2014 UCHWAŁA NR L/547/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
06.11.2014 13:23 L/546/2014 UCHWAŁA NR L/546/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
06.11.2014 13:22 L/545/2014 UCHWAŁA NR L/545/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2015 r.
06.11.2014 13:20 L/544/2014 UCHWAŁA NR L/544/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
06.11.2014 13:14 L/543/2014 UCHWAŁA NR L/543/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
06.11.2014 13:07 L/542/2014 UCHWAŁA NR L/542/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
06.11.2014 13:06 L/541/2014 UCHWAŁA NR L/541/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
06.11.2014 13:03 L/540/2014 UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
06.11.2014 13:02 L/539/2014 UCHWAŁA NR L/539/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

1 2 3 4 5 6 następna