Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2023 14:38 Zarządzenie NR 388/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
09.11.2023 14:08 Zarządzenie nr 358/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kosultacji projektu uchwały w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.11.2023 18:45 Zarządzenie Burmistrza nr 351/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
02.11.2023 15:23 Zarządzenie nr 348/2023 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
02.11.2023 15:13 Zarządzenie nr 347/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
26.10.2023 11:43 Zarządzenie nr 342/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024r.
26.10.2023 10:32 Zarządzenie nr 336/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/261/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.
26.10.2023 08:13 Zarządzenie nr 335/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 r.
25.10.2023 11:55 Zarządzenie nr 332/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
17.10.2023 14:30 Zarządzenie nr 313/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2023r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustroń określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

1 2 3 4 5 6 następna