Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2015 14:45 ZP.271.1.34.2015 34 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 163 stanowisk komputerowych na potrzeby trwałości projektu pn.: Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
26.11.2015 11:10 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
12.10.2015 14:52 ZP.271.1.33.2015 33 Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Cieszyńskiej 5 i 7 w ramach zadania: Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII
24.09.2015 12:48 ZP.271.1.32.2015 32 Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń
21.09.2015 10:30 ZP.271.1.31.2015 31 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa
21.09.2015 09:48 ZP.271.1.30.2015 30 Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym
11.09.2015 23:18 ZP.271.1.29.2015 29 Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka w ramach zadań pn.: Budowa rurociągu tłocznego wraz z pompownia ścieków odprowadzającego ścieki sanitarne z rejonu ulicy Bernadka pod dnem rzeki Wisły do istniejącego kolektora sanitarnego w rejonie ulicy Katowickiej w Ustroniu oraz Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i letniskowych zlokalizowanych na terenie dawnego osiedla domków letniskowych przy ul. Bernadka w Ustroniu
07.09.2015 18:19 OSP-UN.ZP.01.2015 OSP-UN Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu
27.08.2015 22:36 ZP.271.1.28.2015 28 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015 - 2016
25.08.2015 14:02 P6.ZP.271.1.02.2015 P6 02 Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalniami oraz zjazdu linowego w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy P-6”

1 2 3 4 5 następna