Rejestr zmian w biuletynie

21.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja_techniczna.zip"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacje techniczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2020 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2020 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie petycji grupyMieszkańców osiedla Leśny Zakątek."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zazasługi dla Miasta Ustronia" Leonowi Mijalowi."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przystąpienia MiastaUstroń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodzedarowizny nieruchomości od osób fizycznych, położonych w pasie drogiul. Orłowej."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategoriidrogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci dotacji celowej nadofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programuwspółpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na rok 2021."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieokreślenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lubzarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów iprzewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tychprzystanków."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miastana rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 września 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.29.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"GU.ZP.271.3.01.2020_Protokół_komisji_konkursowej.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 15/2020 z dnia 20 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/20/21 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/20/21 w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Emocja - międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8/20/21 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 7/20/21 w sprawie zaopiniowania Koncepcji pracy szkoły na lata 2020/2021-2025/2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6/20/21 w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/20/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz innych planów pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/20/21 w sprawie zaopiniowania Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 3/20/21 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/20/21 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1/20/21 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ul. Myśliwskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja ul. Myśliwskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.38.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 9, 10 i 14 września 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele: ogródka przydomowego, ogródka letniego, pod obiekty rekreacyjne oraz handlowe.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odwodnienia ul. Sanatoryjnej, ul. Jodłowej i drogi bocznej ul. Skalicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odwodnienia ul. Sanatoryjnej, ul. Jodłowej i drogi bocznej ul. Skalicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.41.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2020 – 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2020 – 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.40.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2020 – 2021
Treść zmiany:
Usunięto załącznikZP.271.1.40.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2020 – 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2020 – 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.40.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.43.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec i ul. Mokra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec i ul. Mokra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2020_Sprostowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.32.2020_Umowa.pdf"

16.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02 Zal 1 do inf_zgloszenie zam glos koresp.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Zal 2 do inf_wniosek o sporz aktu pel.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04 Zal 3 do inf_zgoda na przyjeciepelnomocnictwa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zm. II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zm..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 27/2020 - wprowadzenie Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 25/19/20 w sprawie zaopiniowania organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 24/19/20 w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23/19/20 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XIX.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 296/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do Uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 296/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwale w sprawie statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 296/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacji w placówce oświatowej na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w pasie ul. Orłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pn: „Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego – Mistrzostwa Ustronia w sprintach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy celowej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zarządzenia w sprawie karty wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli funkcjonalnej, merytorycznej, formalno – rachunkowej, zatwierdzenia dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacji placówki oświatowej na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Ustroń w okręgu wyborczym nr 10 zarządzonych na dzień 8 listopada 2020r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna