Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronowirusa COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.13.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"

15.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie w roku 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją Nr PSI.6334.48.2020 z 24.04.2020r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział środków w ramach V edycji konkursu na realizację zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zarządzenia w sprawie czasowego zamknięcia placów zabaw i parków miejskich zarządzanych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie nabycia w drodze kupna zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bażantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/157/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie działalności dziennych opiekunów zgodnie z poleceniem nr 51/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie w roku 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie w roku 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1591.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie w roku 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją Nr PSI.6334.48.2020 z 24.04.2020r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział środków w ramach V edycji konkursu na realizację zadań publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zarządzenia w sprawie czasowego zamknięcia placów zabaw i parków miejskich zarządzanych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie nabycia w drodze kupna zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bażantów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1271.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/157/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie działalności dziennych opiekunów zgodnie z poleceniem nr 51/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podjęcie wspólnych działań Policji i Straży Miejskiej, zgodnie z poleceniem nr 46/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna