Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zarządzenia w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie imprez oraz pozostałych wydarzeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ograniczenia wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zamkniecie placów zabaw i parków miejskich zarządzanych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podejmowania działań informacyjnych – polecenie nr 43/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowego zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego – polecenie nr 42/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. – polecenie nr 41/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamknięcia żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. – polecenie nr 40/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Ustronia w sprawie projektu uchwały nadania nazwy rondu w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Hubertus Goleszów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Hubertus Goleszów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Jelenica Dzięgielów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie V edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy celowej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe formy udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Objęcie nadzorem osób bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ograniczenie kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Ustroń w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapewnienie pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek informacyjny dotyczący Miejskiego Domu Spokojnej Starości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie ceny 1 GJ.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Bażant Dzięgielów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały wsprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dlaPowiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie PowiatowegoOśrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”"
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział środków w ramach IV edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia zadań w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Realizacji zdań w zakresie „Budżet Obywatelski” wynikającego z postanowień uchwały nr XIV/197/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2020r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznychprojektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "74.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rekomendacji zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamknięcia żłobka prowadzonego przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie działalności od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przeprowadzonej przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (SP 1, SP 2, SP 5)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborówPrezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja2020r."
Dotyczy dokumentu:
Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upoważnienie pracownika Urzędu Miasta Ustroń do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2020r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie soboty jako dnia pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie komisji ds. weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ustroń, a także obsługi zebrania oraz ustalenia wyników wyborów do Rady.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.10.2020_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.15.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.05.2020_Umowa.pdf"

04.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 3 Przekrój poprzeczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 2 Przekrój podłużny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 1 PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Rynek STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "00 Opinia techniczna Rynek 01 P.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRZEDMIAR Robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka w sprawie wystąpienia z wnioskiem do CPPC o zakup sprzętu elektronicznego dla ustrońskich szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzeniews. zdalnego nauczania.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoływ okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostekoswiaty.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzenie ws.zdalnego nauczania.doc1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoły wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oswiaty.doc(.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.2/2020 zmieniajace zarządzenie ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7/2020 ws. wprowadzenia do stosowania Księgi głównej księgozbioru SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 ws. ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 ws. Regulaminu rekrutacji do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3/2020 ws Regulaminu wybagradzania PAiO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2020 ws. powołania Komisji stypendialnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2020 ws. przyjęcia Planu finansowego szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 23/2019 ws. Regulaminu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 22/2019 ws. powołania zespołów nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 21/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu dyżurów międzylekcyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 20/2019 ws. powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 18/2019 ws. dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16/20019 ws. wprowadzenia procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13/2019 ws. zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12.1/2019 zs. zmiany osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2019 ws. zmiany Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 w sprawie ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym do SP2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Szkole podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AGG.6733.000004.2020.MW - uzgodnienia - BIP.pdf"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna