Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Dostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2020_Pytania i odpowiedzi 9-10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz monitora interaktywnego do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz monitora interaktywnego do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP6.ZP.271.3.01.2020_Załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz monitora interaktywnego do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca zgłaszania kndydatów do obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzeie Nr 126 2020 w sprawie konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwala zmieniająca Plan GospodarkiNiskoemisyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zarządzenia w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie imprez oraz pozostałych wydarzeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ograniczenia wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zamkniecie placów zabaw i parków miejskich zarządzanych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podejmowania działań informacyjnych – polecenie nr 43/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowego zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego – polecenie nr 42/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. – polecenie nr 41/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamknięcia żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. – polecenie nr 40/2020 Wojewody Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Ustronia w sprawie projektu uchwały nadania nazwy rondu w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Hubertus Goleszów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Hubertus Goleszów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Jelenica Dzięgielów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie V edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy celowej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe formy udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Objęcie nadzorem osób bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ograniczenie kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Ustroń w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapewnienie pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek informacyjny dotyczący Miejskiego Domu Spokojnej Starości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie ceny 1 GJ.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopiniowanie rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021 dla Koła Łowieckiego „Bażant Dzięgielów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały wsprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dlaPowiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie PowiatowegoOśrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”"
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział środków w ramach IV edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia zadań w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Realizacji zdań w zakresie „Budżet Obywatelski” wynikającego z postanowień uchwały nr XIV/197/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2020r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznychprojektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "74.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rekomendacji zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamknięcia żłobka prowadzonego przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie działalności od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przeprowadzonej przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (SP 1, SP 2, SP 5)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborówPrezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja2020r."
Dotyczy dokumentu:
Powołanie zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upoważnienie pracownika Urzędu Miasta Ustroń do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2020r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie soboty jako dnia pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie komisji ds. weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ustroń, a także obsługi zebrania oraz ustalenia wyników wyborów do Rady.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.10.2020_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.15.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.05.2020_Umowa.pdf"

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna